Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu i wypożyczalni www.packraft.pl

Data publikacji: 23.04.2020

Sprzedaż i wynajem produktów za pośrednictwem sklepu internetowego  www.packraft.pl realizuje Daniel Tokarz, prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą „GlobalProfit Daniel Tokarz”, ul. Norwida 11/5, 48-340 Głuchołazy NIP: 753-203-92-36

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail danieltokarz@globalprofit.pl oraz numerem telefonu 693-27-44-95

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący / Najemca– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności – Dotpay,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://packraft.pl/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://packraft.pl/regulamin/
 6. Sprzedawca / Wynajmujący –Daniel Tokarz, prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „GlobalProfit Daniel Tokarz”, ul. Norwida 11/5, 48-340 Głuchołazy NIP: 753-203-92-36

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż i wynajem produktów sportowych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu lub wynajmu produktu , Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 2. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • w przypadku wynajmu skonsultować dostępność produktu w wybranym terminie,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.

§ 4
Dostawa produktu

Dostawa kupionego produktu odbywa się osobiście lub za pośrednictwem wskazanego kuriera, we wskazanym terminie przez Kupującego.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYAdresat (sprzedawca):………………………………………Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy: …………………………………………………………………………….Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………..Imię i nazwisko konsumenta:……………………………………………………………………………………….Adres konsumenta:……………………………………………………………………………………………………..Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ……………………………………………..Data …………………………………………………….……………………………………………….Podpis
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca informuje, że produkty wynajmowane, mogą nosić ślady użytkowania np. przetarć, napraw itp.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną, uniemożliwiającą użytkowanie sprzętu.
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z  poniższego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Formularz reklamacyjny………………., dnia …………. 20…. r.Adresat (sprzedawca):…………… FORMULARZ REKLAMACYJNYDANE KLIENTA:Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………..Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………. PRZEDMIOT REKLAMACJI:Data nabycia produktu: ………………………………………………………………………………………………Nazwa produktu: ………………………………………………………………………………………………………..Nr zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………….Ogólna wartość produktu: ………………………… złZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………..
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej poniżej

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Zwrot wynajętego produktu

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty produkt w terminie uzgodnionym z Wynajmującym, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
 2. Wynajmujący pokrywa koszty dostarczenia/ wysyłki produktu do najemcy.
 3. Przy zwrocie produktu, najemca pokrywa koszty związane z wysyłką sprzętu.
 4. Zwracany produkt powinien być wyczyszczony, a ewentualne usterki lub zniszczenia naprawione.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2018
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Polityka prywatności i plików cookies

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://packraft.pl/
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Daniel Tokarz
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres danieltokarz@globalprofit.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Składając zamówienie, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, kontaktując się ze mną, zapisując się na newsletter, składając reklamację przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 3. Zapewniam Ci możliwość udostępniania treści dostępnych na stronie w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.
 4. Wyświetlam na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.
 5. Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi Twoje działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
 6. Wykorzystuję pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

  Dane osobowe

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest GlobalProfit Daniel Tokarz, ul. Norwida 11/5, 48-340 Głuchołazy, NIP: 753-203-92-36
  Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
  W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zamówienia lub formularz zapisu na newsletter.

   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   3. prawo do przenoszenia danych,
   4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

  Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem danieltokarz@globalprofit.pl Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować ze mną, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.

  Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

    1. NetArt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
    2. MailerLite UAB, Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,
    3. AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
     Ul. Świeradowska 51-57 , 50-559 Wrocław
     NIP 8992664769, Regon 020936750– w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie

  Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  W ramach systemu mailingowego dane przechowywane są na serwerze znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej, tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się. Dostawca systemu mailingowego przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

  Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

  Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu.

  Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

  Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu.

  Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

  Faktury.Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

  Zwroty i reklamacje.Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej na odległość lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz mi swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ja te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przeze mnie prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

  Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przeze mnie archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

  Newsletter.Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

  Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

  Kontakt e-mailowy.Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

  Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

  § 2
  Pliki cookies i inne technologie śledzące

   Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

   Cookies pozwalają mi:

      • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
      • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
      • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
      • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
      • umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,
      • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
      • korzystać z narzędzi analitycznych,
      • korzystać z narzędzi marketingowych.

   Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

   Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

   Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

    • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
    • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
    • pamiętanie twojego zalogowania,
    • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

   Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

   Funkcje społecznościowe. Strona wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.

   Na stronie dostępny jest likebox oraz instagram feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

   Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

   Logi serwera
   Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

   Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

   Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

   Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.